معرفی هیات رئیسهتبلیغاتتاریخچه تاسیس

بخش اول متن مورد نظر را وارد نمائید
بخش دوم متن مورد نظر را وارد نمائید
بخش سوم متن مورد نظر را وارد نمائید
بخش چهارم متن مورد نظر را وارد نمائید

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
ساحل جاغرق 9 22
جوانان شانديز 9 18
شادروان زاده حسین 9 14

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 6 16
شهید خوشدل 6 12
پیام نقندر 6 10

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز