معرفی هیات رئیسهتبلیغاتتاریخچه تاسیس

بخش اول متن مورد نظر را وارد نمائید
بخش دوم متن مورد نظر را وارد نمائید
بخش سوم متن مورد نظر را وارد نمائید
بخش چهارم متن مورد نظر را وارد نمائید

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز