معرفی هیات رئیسهتبلیغاتبرنامه مسابقات لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز

تاریخ ساعت تیم ها داور مکان
1398/07/1315امید شاندیز - پارسه ویلاشهرطرقبه
1398/07/1515دهیاری ویرانی - شاهد طرقدرطرقبه
1398/07/2915وحدت کنگ - امید شاندیزطرقبه
1398/08/0115دهیاری ویرانی - ساحل جاغرق طرقبه
1398/08/0415جوانان شانديز - شاهد طرقدرطرقبه
1398/08/0615شادروان زاده حسین - جوانان نقندرطرقبه
1398/08/0815وحدت کنگ - پارسه ویلاشهرطرقبه
1398/08/1115جوانان شانديز - ساحل جاغرق طرقبه
1398/08/1315ونوس کنگ - امید شاندیزطرقبه
1398/08/1815شادروان زاده حسین - شاهد طرقدرطرقبه
1398/08/2015ونوس کنگ - پارسه ویلاشهرطرقبه
1398/08/2213جوانان شانديز - دهیاری ویرانیطرقبه
1398/08/2215شادروان زاده حسین - ساحل جاغرق طرقبه

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز