معرفی هیات رئیسهتبلیغات(الف)برنامه مسابقات لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز

تاریخ ساعت تیم ها داور مکان
1398/07/1713دهیاری چاه خاصه - مدرن دهباراخسان نقبیطرقبه
1398/07/2913کنگ کهن - دهیاری چاهشکطرقبه
1398/08/0113جوانان حصار - مدرن دهبارطرقبه
1398/08/0413شهید خوشدل - پیام نقندرطرقبه
1398/08/0613کنگ کهن - دهیاری ابردهطرقبه
1398/08/0813شهید خوشدل - مدرن دهبارطرقبه
1398/08/1113پیام نقندر - دهیاری چاهشکطرقبه
1398/08/1313شهید خوشدل - جوانان حصارطرقبه
1398/08/1813پیام نقندر - دهیاری ابردهطرقبه
1398/08/2013دهیاری چاهشک - مدرن دهبارطرقبه

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز