معرفی هیات رئیسهتبلیغاتنتایج مسابقات لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز

ردیف نتیجه زمان بازی
1 ونوس کنگ 1 - 1 شاهد طرقدر ساعت 17--1398/06/06
2 جوانان شانديز 2 - 1 امید شاندیز ساعت 17--1398/06/09
3 ساحل جاغرق 1 - 0 وحدت کنگ ساعت 17--1398/06/11
4 جوانان نقندر 0 - 3 شاهد طرقدر ساعت 15--1398/06/13
5 دهیاری ویرانی 2 - 1 پارسه ویلاشهر ساعت 17--1398/06/13
6 امید شاندیز 1 - 0 شادروان زاده حسین ساعت 16/30--1398/06/16
7 ساحل جاغرق 3 - 0 ونوس کنگ ساعت 16/30--1398/06/20
8 جوانان شانديز 4 - 0 پارسه ویلاشهر ساعت 16/30--1398/06/23
9 دهیاری ویرانی 0 - 0 وحدت کنگ ساعت 16/30--1398/06/25
10 ساحل جاغرق 0 - 1 جوانان نقندر ساعت 16/30--1398/06/30
11 پارسه ویلاشهر 1 - 0 شادروان زاده حسین ساعت 15/30--1398/07/01
12 دهیاری ویرانی 0 - 1 ونوس کنگ ساعت 13/30--1398/07/03
13 وحدت کنگ 0 - 1 جوانان شانديز ساعت 15/30--1398/07/03
14 ساحل جاغرق 3 - 2 شاهد طرقدر ساعت 13/30--1398/07/06
15 وحدت کنگ 0 - 6 شادروان زاده حسین ساعت 13/30--1398/07/08
16 دهیاری ویرانی 3 - 2 جوانان نقندر ساعت 15/30--1398/07/08
17 جوانان شانديز 1 - 1 ونوس کنگ ساعت 15/30--1398/07/10
18 امید شاندیز 0 - 3 پارسه ویلاشهر ساعت 15--1398/07/13
19 دهیاری ویرانی 2 - 1 شاهد طرقدر ساعت 15--1398/07/15
20 شادروان زاده حسین 2 - 0 ونوس کنگ ساعت 15--1398/07/17
21 جوانان شانديز 2 - 1 جوانان نقندر ساعت 15--1398/07/20
22 دهیاری ویرانی 0 - 2 ساحل جاغرق ساعت 15--1398/08/01
23 جوانان شانديز 3 - 1 شاهد طرقدر ساعت 15--1398/08/04
24 شادروان زاده حسین 0 - 2 جوانان نقندر ساعت 15--1398/08/08
25 جوانان شانديز 0 - 1 ساحل جاغرق ساعت 15--1398/08/11
26 وحدت کنگ 0 - 2 پارسه ویلاشهر ساعت 14/30--1398/08/17
27 ونوس کنگ 0 - 0 پارسه ویلاشهر ساعت 12/50--1398/08/20
28 جوانان نقندر 1 - 1 امید شاندیز ساعت 14/40--1398/08/20
29 شادروان زاده حسین 1 - 1 ساحل جاغرق ساعت 12/50--1398/08/22
30 وحدت کنگ 0 - 1 ونوس کنگ ساعت 14/40--1398/08/22
31 جوانان نقندر 1 - 0 پارسه ویلاشهر ساعت 9--1398/08/24
32 امید شاندیز 0 - 3 شاهد طرقدر ساعت 11--1398/08/24
33 شادروان زاده حسین 2 - 0 دهیاری ویرانی ساعت 13--1398/08/24
34 جوانان نقندر 2 - 0 وحدت کنگ ساعت 14/40--1398/08/27
35 شاهد طرقدر 3 - 0 پارسه ویلاشهر ساعت 12/50--1398/08/28
36 امید شاندیز 2 - 4 ساحل جاغرق ساعت 14/40--1398/08/28
37 ونوس کنگ 1 - 0 امید شاندیز ساعت 12--1398/09/06
38 شادروان زاده حسین 2 - 1 شاهد طرقدر ساعت 14--1398/09/06
39 وحدت کنگ 3 - 0 امید شاندیز ساعت 12--1398/09/09
40 جوانان شانديز 0 - 0 دهیاری ویرانی ساعت 14--1398/09/09
41 وحدت کنگ 3 - 0 شاهد طرقدر ساعت 12--1398/09/11
42 جوانان نقندر 1 - 1 ونوس کنگ ساعت 14--1398/09/11
43 دهیاری ویرانی 3 - 0 امید شاندیز ساعت 13--1398/09/12
44 جوانان شانديز 2 - 2 شادروان زاده حسین ساعت 12--1398/09/13
45 ساحل جاغرق 3 - 0 پارسه ویلاشهر ساعت 14--1398/09/13

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
ساحل جاغرق 9 22
جوانان شانديز 9 18
شادروان زاده حسین 9 14

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 6 16
شهید خوشدل 6 12
پیام نقندر 6 10

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز