معرفی هیات رئیسهتبلیغاتنتایج مسابقات لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز

ردیف نتیجه زمان بازی
1 شادروان زاده حسین 6 - 2 پیام شهدای دهبار ساعت 15--1398/06/06
2 ونوس کنگ 1 - 1 شاهد طرقدر ساعت 17--1398/06/06
3 جوانان شانديز 2 - 1 امید شاندیز ساعت 17--1398/06/09
4 ساحل جاغرق 1 - 0 وحدت کنگ ساعت 17--1398/06/11
5 جوانان نقندر 0 - 3 شاهد طرقدر ساعت 15--1398/06/13
6 دهیاری ویرانی 2 - 1 پارسه ویلاشهر ساعت 17--1398/06/13
7 امید شاندیز 1 - 0 شادروان زاده حسین ساعت 16/30--1398/06/16
8 ساحل جاغرق 3 - 0 ونوس کنگ ساعت 16/30--1398/06/20
9 جوانان شانديز 4 - 0 پارسه ویلاشهر ساعت 16/30--1398/06/23
10 دهیاری ویرانی 0 - 0 وحدت کنگ ساعت 16/30--1398/06/25
11 امید شاندیز 1 - 1 پیام شهدای دهبار ساعت 16/30--1398/06/27
12 ساحل جاغرق 0 - 1 جوانان نقندر ساعت 16/30--1398/06/30
13 پارسه ویلاشهر 1 - 0 شادروان زاده حسین ساعت 15/30--1398/07/01
14 دهیاری ویرانی 0 - 1 ونوس کنگ ساعت 13/30--1398/07/03
15 وحدت کنگ 0 - 1 جوانان شانديز ساعت 15/30--1398/07/03
16 ساحل جاغرق 3 - 2 شاهد طرقدر ساعت 13/30--1398/07/06
17 پارسه ویلاشهر 5 - 5 پیام شهدای دهبار ساعت 15/30--1398/07/06
18 وحدت کنگ 0 - 7 شادروان زاده حسین ساعت 13/30--1398/07/08
19 دهیاری ویرانی 3 - 2 جوانان نقندر ساعت 15/30--1398/07/08
20 جوانان شانديز 1 - 1 ونوس کنگ ساعت 15/30--1398/07/10
21 شادروان زاده حسین 2 - 0 ونوس کنگ ساعت 15--1398/07/17
22 جوانان شانديز 2 - 1 جوانان نقندر ساعت 15--1398/07/20

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز