معرفی هیات رئیسهتبلیغاتنتایج مسابقات لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)

ردیف نتیجه زمان بازی
1 دهیاری ابرده 2 - 2 مدرن دهبار ساعت15--1394/06/05
2 دهیاری چاهشک 0 - 0 جوانان حصار ساعت17--1394/06/05
3 کنگ کهن 6 - 0 پیام نقندر ساعت15--1394/06/09
4 دهیاری چاهشک 1 - 3 شهید خوشدل ساعت15--1394/06/11
5 دهیاری چاه خاصه 1 - 3 پیام نقندر ساعت14/30--1398/06/16
6 دهیاری ابرده 0 - 0 جوانان حصار ساعت14/30--1398/06/23
7 دهیاری چاه خاصه 3 - 0 دهیاری چاهشک ساعت14/30--1398/06/25
8 پیام نقندر 4 - 1 مدرن دهبار ساعت14/30--1398/06/27
9 شهید خوشدل 0 - 1 دهیاری ابرده ساعت14/30--1398/06/30
10 کنگ کهن 3 - 1 جوانان حصار ساعت13/30--1398/07/01
11 کنگ کهن 3 - 0 مدرن دهبار ساعت13/30--1398/07/10
12 دهیاری ابرده 0 - 3 دهیاری چاهشک ساعت13--1398/07/13
13 جوانان حصار 1 - 2 پیام نقندر ساعت13--1398/07/15
14 شهید خوشدل 1 - 3 کنگ کهن ساعت13--1398/07/20

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز