معرفی هیات رئیسهتبلیغاتنتایج مسابقات لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)

ردیف نتیجه زمان بازی
1 دهیاری ابرده 2 - 2 مدرن دهبار ساعت15--1394/06/05
2 دهیاری چاهشک 0 - 0 جوانان حصار ساعت17--1394/06/05
3 کنگ کهن 6 - 0 پیام نقندر ساعت15--1394/06/09
4 دهیاری چاهشک 1 - 3 شهید خوشدل ساعت15--1394/06/11
5 دهیاری ابرده 0 - 0 جوانان حصار ساعت14/30--1398/06/23
6 پیام نقندر 4 - 1 مدرن دهبار ساعت14/30--1398/06/27
7 شهید خوشدل 0 - 1 دهیاری ابرده ساعت14/30--1398/06/30
8 کنگ کهن 3 - 1 جوانان حصار ساعت13/30--1398/07/01
9 کنگ کهن 3 - 0 مدرن دهبار ساعت13/30--1398/07/10
10 دهیاری ابرده 0 - 3 دهیاری چاهشک ساعت13--1398/07/13
11 جوانان حصار 1 - 3 پیام نقندر ساعت13--1398/07/15
12 شهید خوشدل 1 - 3 کنگ کهن ساعت13--1398/07/20
13 جوانان حصار 2 - 1 مدرن دهبار ساعت13--1398/08/01
14 شهید خوشدل 2 - 0 پیام نقندر ساعت13--1398/08/04
15 شهید خوشدل 3 - 0 مدرن دهبار ساعت13--1398/08/08
16 پیام نقندر 3 - 3 دهیاری چاهشک ساعت13--1398/08/11
17 کنگ کهن 1 - 1 دهیاری ابرده ساعت13--1398/08/13
18 دهیاری چاهشک 3 - 0 مدرن دهبار ساعت13--1398/08/15
19 پیام نقندر 2 - 1 دهیاری ابرده ساعت9--1398/08/17
20 شهید خوشدل 2 - 1 جوانان حصار ساعت10/50--1398/08/17
21 کنگ کهن 3 - 0 دهیاری چاهشک ساعت12/40--1398/08/17

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
ساحل جاغرق 9 22
جوانان شانديز 9 18
شادروان زاده حسین 9 14

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 6 16
شهید خوشدل 6 12
پیام نقندر 6 10

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز